NIỀM TIN TƯƠNG LAI

Công Nghệ cao : Hàng Không Vũ Trụ - Thông Tin - Viễn Thông - Thiết Kế Vi Mạch - Điện Tử - Tự Động Hóa - Cơ Học - Sinh Học - NaNo - Đặc Khu Ngân hàng - Tài chính

Ngày nay, trào lưu kinh tế thế giới dần dần chuyển sang kinh tế trí thức, giá trị sản phẩm không còn dựa trên vật liệu căn bản của sản phẩm mà dựa trên giá trị sáng chế của sản phẩm đó.
Giá trị sáng chế của sản phẩm trở thành điểm trọng yếu trong việc cạnh tranh lâu dài .Sự phồn vinh của xã hội phụ thuộc vào sự phát triển nền kinh tế trí thức .

Khoa học kỹ thuật có tiềm năng vô cùng to lớn và có khả năng đưa nền kinh tế của đất nước phát triển vượt trội : bắt đầu từ khoa học kỹ thuật và công nghệ, củng cố giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Khai thác, ứng dụng những thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội - khoa học kỹ thuật , kết hợp chặt chẽ với việc canh tân đổi mới sẽ là tiền đề để Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu và giữ vững thế cạnh tranh trên thương trường .

email.gif email1.gif    book.gif


Thông tin chuyên ngành Khoa Học Công Nghệ - Information Science and TechnologyThông tin chuyên ngành Kinh Tế Xã Hội - The Information Society : Economic , Social