NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Công Nghiệp - Industry :


" Đối với một nước như Việt Nam, quá trình cơ bản là công nghiệp hoá để chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp . Trong tiến trình này, vai trò, tương tác giữa khu vực nông nghiệp , nông thôn với công nghiệp đóng vai trò cơ bản. Vấn đề rút lao động ra khỏi sản xuất nông nghiệp là vấn đề cơ bản đối với công cuộc công nghiệp hoá, chuyển đổi nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp. Kịch bản tương lai cho tăng trưởng nông nghiệp và tiến trình công nghiệp hoá đất nước sẽ phụ thuộc vào việc triển khai một chiến lược công nghiệp hoá như thế nào để vừa đẩy mạnh công nghiệp tăng trưởng, thúc đẩy năng suất và tăng thu nhập, trong khi vẫn vực dậy và kết nối nông thôn vào tiến trình phát triển của cả nền kinh tế. "Các Khu Công Nghiệp Công Nghệ Cao trên Thế Giới - High-tech Industrial Parks in the World
email.gif email1.gif    book.gif