NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Công Nghệ Sinh Học - Biotechnology :

( Nông Nghiệp , Y Dược , Môi Trường , Thực Phẩm - Agriculture , Medicine , Environment , Food ... )


" Công nghệ sinh học là một ngành mũi nhọn, công nghệ cao, để phát triển kinh tế. Thực tế này đã được chứng minh tại nhiều nước trên thế giới. Công nghệ sinh học hiện đại bao gồm các lĩnh vực Công nghệ di truyền ( Genetic engineering ), Công nghệ tế bào ( Cell engineering ), Công nghệ vi sinh vật/Công nghệ lên men ( Microbial engineering/Fermentation engineering ), Công nghệ enzym/protein ( Enzym/Protein engineering ) và Công nghệ sinh học môi trường ( Environmental biotechnology ) ."


Ngành Công Nghệ Sinh Học Việt Nam - Biotechnology Industry in VietnamNgành Công Nghệ Sinh Học Thế Giới - Biotechnology Industry in the World


email.gif email1.gif    book.gif